Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför ile Hizmetli Alımı Sözlü Sınav Sonuçları
  06.10.2023

  T.C.
  MİDYAT
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

  Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför ile Hizmetli Alımı Sözlü Sınav Sonuçları


           Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün  sözleşmeli personel istihdamı sınav ilanı gereğinceMidyat merkez ve mülhakat adliyeleri sözleşmeli personel alımlarında,  sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil olarak kazanan adayların başvuru esnasında E-Devlet ortamından yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını;

  Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Hizmetli için;

  • Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (2 suret) (Aslı-Fotokopisiyle beraber veya e-devletten alınabilir.) 
  • Bilgisayar sertifikası ya da bilgisayar dersini gördüğüne dair transkript (2 Adet) (Aslı-Fotokopisiyle beraber) Zabıt Katibi Unvanı İçin
  • 4 adet Biometrik fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)
  • Kimlik Fotokopisi (2 suret)
  • KPSS sonuç belgesi (2 suret)
  • Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden alınabilir, tüm aileyi gösterecek şekilde)
  • Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1) 2 suret
  • Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak. (EK-2) (2 suret) 
  • Sağlık Beyan Formu (EK-3) (2 suret)
  • Eş Durumu dilekçesi (EK-4) (2 suret)
  • Tercih Formu (EK-5)
  • Mal Bildirim Formu (Bu form internet sitemizde bulunmakta olup çıktı alınarak el yazısı ile doldurulacaktır. Adına kayıtlı herhangi bir malvarlığı bulunmayanlar sadece kimlik bilgilerini yazarak beyanı imzalayacaklardır.) (2 suret)
  • Askerlik durumunu gösteren belge (2 suret) (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)
  • Adlî ve arşiv sicil kaydı (2 suret) (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı.)
  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan, (Sözleşme Fesih Durumuna İlişkin Beyan EK-6)
  • 2 Adet- sürücü belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (Şoför adayları için)
  • 2 Adet- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili kurumunca onaylı örneği) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için)
  •  Koruma ve Güvenlik Görevlisi  Unvanı için;
  • a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak
  • b) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
  • c)  Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
  • d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak, hususlarını da kapsayacak şekilde Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu,

   

  NOT: Başarılı olan adaylar arasında başka bir kuruma atanan veya atama hakkından feragat etmek isteyenlerin bulunması halinde, ivedilikle feragat dilekçelerin yazılarak Komisyonumuz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. (Feragat Dilekçesi )

  İstenilen belgelerin, 16/10/2023 günü mesai saati bitimine kadar Midyat Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kalemine bizzat teslim edilmesi veya 16/10/2023 tarihinde Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde APS (Acele Posta Servisi) ile gönderilmesi gerekmektedir. 

  Evraklarını APS ile gönderecek adaylar; Diploma ve Sertifikalarını bulundukları ilin Komisyon Başkanlıkları veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile gönderebilirler. Komisyon Başkanlığımıza gönderilecek evraklar ilgili Adalet Komisyonu veya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından evrakların asılları görülüp fotokopilerine ASLI GİBİDİR kaşesi basıldıktan sonra gönderilmesi gerekmektedir.  İlanen Duyurulur. 06/10/2023

   “Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

  NOT: Sorgulamada herhangi bir sorun yaşanmaması adına Google Chrome internet tarayıcısı kullanılması bilgilerinize rica olunur.

  EKLER:

  Ek-1 Başka Kurum ve Kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe.

  Ek-2 Güvenlik Soruşturma Formu

  Ek-3 Sağlık Beyan Formu

  Ek-4 Eş Durumu Dilekçesi

  Ek-5 Tercih Formu (Zabıt Katibi  -  Şoför  -  Mübaşir)

  Ek-6 Sözleşme fesih durumuna ilişkin beyan formu (Bu form internet sitemizde bulunmakta olup çıktı alınarak doldurulacaktır.)

  Ek7 Feragat Dilekçesi

  Ek-8 Mal Bildirim Formu

   

  Sınav Sonuçları İçin Aşağıdaki Sorgu Ekranını Kullanınız.

   

  TC Kimlik No
  Adı
  Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  T.C. Midyat Adliyesi - Bahçelievler Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:96 Midyat/MARDİN

  Telefon

  Telefon: 0482 462 69 50 - 51 İcra Müdürlüğü 0482 462 6953

  Faks: 0482 462 40 24

  E-Posta

  midyatcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu